close
تبلیغات در اینترنت
فاحشه خیابانی
loading...

فاحشه خیابانی

24

با دختری دوست میشوی...
***
بکارتش را با حقه میگیری....
***
سپس اورا با کوله باری از احساس شکست خورده رها میکنی و برای
***
ازدواج به دنبال دختری با کره میگردی....
***
و فریاد میزنی خراب شود این شهر که با کره ندارد....
***
بی آنگه لحظه ای با خودت بگویی:
***

من خودم جنس ظریفی را شکستم.


24

faheshe بازديد : 56 جمعه 04 مرداد 1392 زمان : نظرات ()

23

کمر ﭘﺪﺭﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﺟﺎﯾﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﺘﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ
ﻋﺸﻮﻩ ﺍﯼ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﻤﺮ ﭘﺪﺭﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﻓﻨﺮﻫﺎﯼ ﺗﺨﺖ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ
9 ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﯼ ﮐﻮﺑﯿﺪﻡ ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺳﺮ ﺯﺍ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ
ﺣﺎﻻ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﭘﺪﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺁﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻄﻞ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮﻭﻡ

ﮐﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩﺍﻧﯽ ﺷﺮﻑ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ

23

faheshe بازديد : 41 یکشنبه 16 تير 1392 زمان : نظرات ()

22

میدانید من ، فاحشه شهر شما؛
اعتراف میکنم که ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻣـﺶ … ﺍﻣـّـﺎ …
ﻣﯽ ﺗـﺮﺳﻢ ﺑـﮕﻮﯾــﻢ ﻭ ﺑﮕـﻮﯾـﺪ : ” ﻣﺮﺳـﯽ !! ”
ﯾــﺎ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟـﯿـﻞ ﻭ ﺁﻥ ﺩﻟـﯿـﻞ ﺩﻭﺳـﺘـﻢ ﻧـﺪﺍﺭﺩ …
ﯾــﺎ ﭼـﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧـﻢ …
ﻣﺜـﻞ ﺧﯿـﻠﯿـﻬـﺎ ﺑﮕـﻮﯾـﺪ ﻟﯿـﺎﻗـﺘـﻢ ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓـﻬﺎﺳـﺖ …
ﻣﯽ ﺗـﺮﺳـﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨــﮑـﻪ
ﻫـﺮﭼـﯿـﺰﯼ ﺑـﮕﻮﯾـﺪ ﺟُـﺰ :

” ﻣــَــﻦ ﻫـﻢ ﺩﻭﺳـﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ … ”

23


faheshe بازديد : 39 یکشنبه 16 تير 1392 زمان : نظرات ()

21

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺳﻬﻢ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺭﺳﻨﺪ
ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺳﻬﻢ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺩﻭﻧﺪ ...
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺮﺩﮔﺎﻧﺶ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺍﺳﺖ ..
ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻔﺮﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻴﺪﻥ ﺩﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ


22

faheshe بازديد : 50 جمعه 14 تير 1392 زمان : نظرات ()

20

ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ ،
ﺷﺒﯽ ﺍﺯ ﺷﺐ ﻫﺎ ،
ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺮﺩ ،
ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻭﻡ .
ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺑﯿﻔﺘﻢ ،
ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺑﯿﻔﺘﻢ ،
ﻫﺮﭼﻪ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﻭ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺑﻤﯿﺮﻡ .
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺎﻡ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ،
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺮﻭﻡ ﻭ ﺑﻤﺎﻧﻢ ،
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ ،

ﻫﻤﯿﻦ .

313

faheshe بازديد : 54 جمعه 14 تير 1392 زمان : نظرات ()

19

سخت بود...
فراموش کردن کسی
که با او
همه چیز و همه کس را

فراموش می‌کردم


18

faheshe بازديد : 43 جمعه 13 ارديبهشت 1392 زمان : نظرات ()

18

دیشب ناگهان خدا در گوشم گفت:
تو را چه به عشق!
گفتم:چرا
گفت:تو خوابی و عشقت در آغوش دیگری
لبخندی زدم و گفتم:خدایا این مخلوق توست
شاید تو در خوابی...

خبر از رسم دنیایت نداری


18

faheshe بازديد : 40 جمعه 13 ارديبهشت 1392 زمان : نظرات ()

17

رفتم نشستم کنارش گفتم :

برای چی نمیری گـُلات رو بفروشی ؟

گفت : بفروشم که چی ؟ تا دیروز می فروختم که با پولش

آبجی مو ببرم دکتر دیشب حالش بد شد و مُرد ،

با گریه گفت : تو می خواستی گـُل بخری ؟

گفتم : بخرم که چی ؟ تا دیروز می خریدم برای عشقم

امروز فهمیدم باید فراموشش کنم...! اشکاشو که پاک کرد

یه گـل بهم داد گفت :بگیر باید از نو شروع کرد

تو بدون عشقت ، من بدون خواهرم .. ♥


17

faheshe بازديد : 47 جمعه 13 ارديبهشت 1392 زمان : نظرات ()

16

درستــــه که من مثـــل شمـــا بـــاکره نیستم

ولـــی دلیلی هم برای شرمندگی نمیبینم


5

faheshe بازديد : 45 جمعه 13 ارديبهشت 1392 زمان : نظرات ()

15

مشترک مورد نظر . . .
خـودش را فـروخـتـه !
تــو را هم . . .

گوشی را بگذار رو بگذر . .


4


faheshe بازديد : 39 جمعه 13 ارديبهشت 1392 زمان : نظرات ()

تعداد صفحات : 2

تبليغات
  • فروشگاه اينترنتی
  • لارجر باکس
  • مکمل بدنسازی
  • آرشيو
  • 1392
  • کدهاي اختصاصي
    Online User